We recognize and honor both a Traditional Line of Dharma Ancestors and a Line of Women Dharma Ancestors.  Both of these lineages are listed below and also in the Dharma Rain Chant Book.  The Traditional Lineage can be found on page 7 and the Women’s Lineage on page 10 of the chant book.

Traditional Line of Dharma Ancestors

◆ Bi·bashi Butsu Dai·osho (Vipashyin Buddha)
◆ Shiki Butsu Dai·osho (Shikhin Buddha)
◆ Bi·shafu Butsu Dai·osho (Vishvabhu Buddha)
◆ Kuru·son Butsu Dai·osho (Krakucchanda Buddha)
◆ Kuna·gon·muni Butsu Dai·osho (Kanakamuni Buddha)
◆ Kasho Butsu Dai·osho (Kashyapa Buddha)
◆ Shakya·muni Butsu Dai·osho

Maka·ka·sho Dai·osho (Mahakashyapa)
Anan·da Dai·osho (Ananda)
Shona·wa·shu Dai·osho (Shanavasa)
Ubaki·kuta Dai·osho (Upagupta)
Dai·taka Dai·osho (Dhritaka)
Mi·shaka Dai·osho (Micchaka)
Bashu·mit·ta Dai·osho (Vasumitra)
Butsu·da·nan·dai Dai·osho (Buddhanandi)
Fuda·mit·ta Dai·osho (Buddhamitra)
Bari·shiba Dai·osho (Parshva)
Funa·ya·sha Dai·osho (Punyayashas)
Ana·botei Dai·osho (Ashvaghosa)
Kabi·mora Dai·osho (Kapimala)
◆ Na·gya·ra·juna Dai·osho (Nagarjuna)
Kana·dai·ba Dai·osho (Kanadeva)
Rago·rata Dai·osho (Rahulata)
So·gya·nan·dai Dai·osho (Sanghanandi)
Kaya·sha·ta Dai·osho (Gayashata)
Kumo·rata Dai·osho (Kumarata)
Sha·yata Dai·osho (Jayata)
Ba·shu·ban·zu Dai·osho (Vasubandhu)
Manu·ra Dai·osho (Manorhita)
Kaku·ro·kuna Dai·osho (Haklenayashas)
Shishi·bodai Dai·osho (Aryasimha)
Basha·shita Dai·osho (Basiasita)
Funyo·mit·ta Dai·osho (Punyamitra)
Hann·ya·tara Dai·osho (Prajñatara)

◆ Bodai·daruma Dai·osho (Bodhidharma)
Tai·so Eka Dai·osho (Dazu Huike)
Kanchi So·san Dai·osho (Jianzhi Sengcan)
Dai·i Do·shin Dai·osho (Dayi Daoxin)
Daiman Ko·nin Dai·osho (Daman Hongren)
◆ Dai·kan Eno Dai·osho (Dajian Huineng)
Seigen Gyo·shi Dai·osho (Qingyuan Xingsi)
Seki·to Kisen Dai·osho (Shitou Xiqian)
Yaku·san Igen Dai·osho (Yaoshan Weiyan)
Un·gan Don·jo Dai·osho (Yunyan Tansheng)
◆ To·zan Ryo·kai Dai·osho (Dongshan Liangjie)
Un·go Do·yo Dai·osho (Yunyu Daoying)
Do·an Do·hi Dai·osho (Tongan Daopi)
Do·an Kan·shi Dai·osho (Tongan Guanzhi)
Ryo·zan En·kan Dai·osho (Liangshan Yuanguan)
Tai·yo Kyo·gen Dai·osho (Dayang Jingxuan)
To·su Gisei Dai·osho (Touzi Yiqing)
Fuyo Do·kai Dai·osho (Furong Daokai)
Tan·ka Shijun Dai·osho (Danxia Zichun)
Cho·ro Sei·ryo Dai·osho (Changlu Qingliao)
Ten·do So·kaku Dai·osho (Tiantong Zongjue)
Set·cho Chikan Dai·osho (Xuedou Zhijian)
◆ Ten·do Nyojo Dai·osho (Tiantong Rujing)

◆ Ei·hei Do·gen Dai·osho
Ko·un Ejo Dai·osho
Tet·tsu Gikai Dai·osho
◆ Kei·zan Jo·kin Dai·osho
Mei·ho So·tetsu Dai·osho
Shu·gan Do·chin Dai·osho
Tetsu·zan Shi·kaku Dai·osho
Kei·gan Ei·sho Dai·osho
Chuzan Ryo·hun Dai·osho
Gisan To·nin Dai·osho
Sho·gaku Ken·ryu Dai·osho
Kinen Ho·ryu Dai·osho
Tei·shitsu Chisen Dai·osho
Kokei Sho·jun Dai·osho
Ses·so Yu·ho Dai·osho
Kai·ten Genju Dai·osho
Shu·zan Shun·sho Dai·osho
Cho·zan Sen·yetsu Dai·osho
Fuku·shu Kochi Dai·osho
Mei·do Yu·ton Dai·osho
Haku·ho Gen·tekki Dai·osho
Ges·shu So·ko Dai·osho
◆ Man·zan Do·haku Dai·osho
Gek·kan Giko Dai·osho
Dai·yu Es·sho Dai·osho
Kegon So·kai Dai·osho
Sho·un Tai·zui Dai·osho
Nichi·rin To·go Dai·osho
Son·no Kyo·do Dai·osho
So·gaku Rei·do Dai·osho
Dai·shun Ben·gyu Dai·osho
Koho Haku·gan Dai·osho
◆ Kei·do Chisan Dai·osho
◆ Ho·un Jiyu Dai·osho
◆ Ho·un Kyogen Dai·osho


Women’s Line of Dharma Ancestors

◆ Prajna Paramita Dai·osho
◆ Maha Maya Dai·osho
◆ Ratna·vati Dai·osho
◆ Shri·mala Dai·osho
◆ Naga Deva Dai·osho
◆ Pra·bhuta Dai·osho

◆ Maha Paja·pati Dai·osho
◆ Khe·ma Dai·osho
Punnika Dai·osho
Pata·chara Dai·osho
Bhad·da Dai·osho
Dhamma·dinna Dai·osho
Su·mana Dai·osho
Kisa·go·tami Dai·osho
Su·bha Dai·osho
Dhamma Dai·osho
Suk·ka Dai·osho
Up·pala·vanna Dai·osho

◆ Dzung Chr Dai·osho (Zongchi)
Shr·ji Dai·osho (Shiji)
Ling Sying·po Dai·osho (Ling Xingpo)
Ling·jau Dai·osho (Lingzhao)
Lyou Tye·mo Dai·osho (Liu Tiemo)
◆ Mo·shan Lyau·ran Dai·osho (Moshan Liaoran)
Myau·syin Dai·osho (Miaoxin)
Hwei·gwang Dai·osho (Huiguang)
Hwei·wen Dai·osho (Huiwen)
Fadeng Dai·osho (Fadeng)
Gung·shr Dau·ren Dai·osho (Kongshi Daoren)
Wen·jau Dai·osho (Wenzhao)
Yu Dau·po Dai·osho (Yu Daopo)
Myau·dau Dai·osho (Miaodao)
◆ Zen·shin Dai·osho
Ko·myo Dai·osho
Sei·shi Dai·osho
Ryo·nen Dai·osho
Sho·gaku Dai·osho
Egi Dai·osho
Mugai Nyo·dai Dai·osho
Kaku·zan Shido Dai·osho
E·kan Dai·shi Dai·osho
Myo·sho En·kan Dai·osho
Kon·to Ekyu Dai·osho
Moku·fu So·nin Dai·osho
Sho·taku Dai·osho
Yo·do Dai·osho
E·shun Dai·osho
Dai·tsu Bun·chi Dai·osho
Ryo·nen Genso Dai·osho
Tei·jitsu Dai·osho
Ohashi Dai·osho
◆ Ten·myo Jor·in Dai·osho
Naga·sawa So·zen Dai·osho
◆ Ken·do Koji·ma Dai·osho
Yo·shida E·shun Dai·osho

E·ryu Jo·kei Dai·osho (Ruth Fuller Sasaki)
Myo·on Dai·osho (Maurine Stuart)
Ges·shin Myo·ko Dai·osho (Prabhasa Dharma Cheney)
◆ Ho·un Jiyu Dai·osho

Dharma Rain Newsletter Signup

Sign up to receive our weekly newsletter that keeps you informed on what's going on at Dharma Rain Zen Center.


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact